Orientació pedagògica

Departament d’orientació

El Departament d’Orientació del Centre Escolar Valldaura sorgeix de la necessitat que tenen alguns alumnes de rebre una atenció més individualitzada envers el seu procés educatiu, per afavorir plenament l’assoliment de les competències bàsiques i vetllar pel seu correcte desenvolupament personal integral. Des del Departament d’Orientació, tenim com objectiu desenvolupar els principis de normalització i inclusió amb tots els membres de la Comunitat Educativa.Les funcions específiques del Departament d’Orientació són:


• Detectar als alumnes que tenen Necessitats Educatives Especials per tal de poder adequar la resposta de l’escola a les necessitats específiques dels alumnes.
• Establir un pla per a cada alumne amb necessitats educatives especials per tal de garantir el desenvolupament integral de cada alumne.
• Atenció directa amb els alumnes amb Necessitats Educatives Especials per ajudar i recolzar el procés d’aprenentatge.
• Coordinacions amb els serveis externs que atenen a alumnes del nostre centre: CSMIJ, EIPI, CREDAC, EAP, CDIAP, hospital de dia, centres privats logopèdics i psicològics…
• Assessorament a les famílies, tutors, mestres i professors sobre cada alumne amb NEE. Es donen pautes per tal de garantir el benestar dels alumnes i promoure el desenvolupament
• Garantir l’atenció a la diversitat al centre.
• Assessorament i col•laboració en el desenvolupament de l’acció tutorial.