Organització

Patronat

És l’òrgan encarregat del govern, representació i administració de la Fundació. 

Està compost per set membres:

Presidenta

Vicepresident

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Equip de titularitat

És un òrgan col·legiat de la funció directiva per al conjunt de les escoles d'Espanya. Té les facultats representatives de direcció, organització i gestió que li encomani el patronat de la Fundació Educativa Franciscanas Ana Mogas, exerceix les seves funcions sota la seva dependència i autoritat i respon davant ell de la seva gestió.

Director de la Fundació

Directora de l'Àrea de Desenvolupament de Persones

Directora de l'Àrea Pedagógica

Directora de l'Àrea de Pastoral i de l'Àrea de Màrqueting i Comunicació

Organigrama