Curs 2022 - 23

Objectiu del curs

"Al teu costat"

Com cada any, volem comunicar-vos l’objectiu que donarà unitat a la nostra tasca educativa del curs 2022-23. Seguint els valors destacats de la nostra Proposta Educativa, i que aquests els anem treballant de forma periòdica, ens  correspon enguany aprofundir  en el valor de la PROXIMITAT. 

Com a membres d’una comunitat educativa que viu l’espiritualitat franciscana i el carisma de Maria Anna, tenim el compromís de fer de les nostres escoles llocs on es mantinguin relacions properes i senzilles tal i com queda recollit en la nostra Proposta Educativa. És per això que  durant aquest curs, alguns dels nostres projectes pastorals aniran encaminats a que nostres alumnes, principals protagonistes de l’educació, visquin i aprenguin en un clima de convivència basat el respecte, l’empatia i l’acollida. 

Concretem el nostre objectiu de la següent manera: 

Fer de les nostres escoles entorns afectius, càlids i estables, mantenint entre els membres de la comunitat educativa relacions properes i de cura viscudes amb esperit de família, d’acord a l’estil franciscà i al carisma de la nostra fundadora.

Objectius específics a desenvolupar en aquest curs:

Promoure entre els diferents membres de la comunitat educativa la familiaritat, el tracte senzill, cordial i proper.

Estar presents amb actitud propera en el nostre entorn i comprometre’ns davant les necessitats del barri, ciutat i dels nostres germans més desafavorits, promovent solucions on siguem protagonistes actius de canvi.

Prioritzar la cultura de la cura com a tret característic del nostre estil educatiu, possibilitant la creació de llaços propers d’amor i d’amistat que permetin tenir cura dels demés, cuidar la natura i cuidar-nos a nosaltres mateixos.