La nostra OFERTA EDUCATIVA es caracteritza per la seva Qualitat, l'Atenció Personalitzada i la seva Experiència. Considerem fonamental, motivar als nostres alumnes en L'Esforç Personal, El Treball Constant, La Disciplina i La Responsabilitat. Tots aquests aspectes són referències per aconseguir l'èxit educatiu, personal i acadèmic.

 

- Una pedagogia centrada en l'alumne, exigent, creativa i innovadora -


Català
 • P3
 • P4
 • P5

L'horari és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00, amb possibilitat de quedar-se al menjador del centre i/o fer ús del servei d'acollida matinal a partir de les 7:45.


El plaç d'incripció ve marcat per les instruccions que es reben del Departament d'Educació, ja que les places estan concertades.

 

Som els més petits de l'escola i des de P3 a P5 (dels 3 als 6 anys) us oferim 50 places per cada curs distribuïts en dos grups.

 

ELS PRIMERS FONAMENTS

 • Preparem ais nens per viure i integrar-se en la societat.
 • Despertem el desig per aprendre.
 • Eduquem en els valors i les emocions.
 • Promovem els hàbits socials, d'autonomia, d'ordre i de treball.
   

PROJECTE

Apostem per les noves metodologies com l'aprenentatge cooperatiu, les intel·ligències múltiples i l'estimulació primerenca, amb el suport de les noves tecnologies a l'aula (pantalles digitals i Ipads).


EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Partim sempre de les possibilitats individuals de cada alumne, tenint molt en compte els diferents ritmes, capacitats i situacions personals. Comptem amb el suport del departament d'atenció psicopedagògica de l'escola per fer detecció, seguiment i assessorament de les possibles dificultats.
 

A MÉS A MÉS

Dediquem de manera addicional 5 hores setmanals a l'aprenentatge d'English, Teatre, Música i Expressió.

Anem de colònies al finalitzar l'Educació Intantil.

 • 1r de Educació Primària
 • 2n de Educació Primària
 • 3r de Educació Primària
 • 4t de Educació Primària
 • 5è de Educació Primària
 • 6è de Educació Primària
 
L'horari és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 amb possibilitat de quedar-se al menjador del centre i/o fer ús del servei d'acollida matinal a partir de les 7:45. Les activitats extraescolars es duran a terme a la tarda. (Veure document a part).
 
UN PAS ENDAVANT

• Està estructurada en 3 cicles de 2 anys de duració, i comprèn les edats entre els 6 i els 12 anys.
• Entre els 6 i 7 anys (Primer cicle d'E.P) els alumnes experimenten una notable millora en el desenvolupament psicomotriu, cognitiu, personal, social i moral.
• Durant el segon cicle, des dels 8 als 9 anys, es caracteritza per la importància de la vida en grup i el treball cooperatiu, gràcies al qual s'aconsegueix que l'alumne evolucioni cap a un pensament més abstracte.
• A l'últim cicle, entre els 10 i 11 anys, predomina l'objectiu de desenvolupar un pensament més ordenat gràcies a aquelles adquisicions cognitives.
 
Amb una metodologia activa i innovadora, fent ús de l'Aprenentatge Cooperatiu i les Intel•ligències Múltiples entre d'altres, no només atenem a l'adquisició d'aprenentatges instrumentals i significatius, sinó al desenvolupament de les habilitats socials i cognitives dels infants, potenciant l’adquisició de les competències bàsiques.

El nostre projecte de maduració humana i cristiana centrada en els valors de l'Evangeli de Jesús de Nazaret, unit a una escola participativa i de qualitat, respon de manera creativa i plural als canvis en la societat.
 
 • 1r d'ESO

 • 2n d'ESO

 • 3r d'ESO

 • 4t d'ESO

L' horari és de 8:00 a 13:25 i de 15:00 a 17.00 de dilluns a dijous i divendres de 8:00 a 13:30, amb algunes excepcions, amb disponibilitat de quedar-se a dinar al menjador del centre. 

Aquestes excepcions són les següents:

- 1r i 2n: El dilluns entren a les 9:00.

- 3r: El dimarts entren a les 8:00 i surten a les 14:30.

- 4t: El dimecres entren a les 8:00 i surten a les 14:30.

 

 

Oferim ens els 4 cursos de Secundària (dels 12 als 16 anys) un model d'ensenyament on l'anglès i la innovació prenen especial rellevància. Preparem els nostres alumnes desenvolupant al màxim les seves capacitats preparant-los des d'una sòlida transmissió de valors, per la seva incorporació a estudis posteriors i ta seva inserció laboral.

 

LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENENTATGE

Transmetem als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seu aspecte científic, tecnològic y humanístic mitjançant un equip humà compromès i molt capacitat. Consolidem els hàbits d'estudi i treball que afavoreixen l'aprenentatge autònom, amb l'ajuda d'eines com les aules virtuals o la consolidació de projectes com el de l'aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, robòtica...

Desenvolupem al màxim les seves capacitats gràcies al seguiment personalitzat i l'ajuda del departament d'orientació.

 

PROJECTE

Apostem per una ESO Multilingüe, on l'anglès esdevé cada dia la tercera llengua vehicular de la nostra escola, amb l'objectiu que els nostres alumnes acreditin de manera oficial (proves de Cambridge) el seu nivell, amb participació en projectes a nivell europeu, amb el suport d'un auxiliar de conversa nadiu, amb l'experiència de viatjar a un país anglosaxó a 4t d'ESO i amb matèries impartides en la seva totalitat en anglès. Treballem amb noves metodologies com l'aprenentatge cooperatiu i estenem l'aula i l'aprenentatge més enllà de les quatre parets físiques de l'escola gràcies a les aules virtuals. El nostre batxillerat concertat acaba sent triat per més del 80% dels nostres alumnes que finalitzen l'ESO, cursant-lo amb garanties i amb un elevadíssim percentatge d'èxit final avalant l'ensenyament de qualitat que reben a l'ESO.

 

EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Orientem als alumnes en la seva formació integral ajudant -los a descobrir les seves possibilitats. La presència propera dels mestres i tutors és un tret d'identitat de la nostra etapa. Des del departament d'orientació es dóna resposta a les necessitats dels alumnes.

 

A MÉS A MÉS

Dediquem de manera addicional 2 hores setmanals per impartir anglès i altres matèries que completen el currículum, que serveixen per treballar les competències bàsiques o que preparen els alumnes en l'elaboració de projectes o treballs de recerca.
 

 • 1r de BAT
 • 2n de BAT

L' horari és de 8:00 a 14:30, exceptuant els dilluns i dijous, que és de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00. Amb disponibilitat de quedar-se a dinar al menjador del centre.
 

 • Els alumnes de BAT comprenen dels 16 als 18 anys.
 • L'etapa està dividida en 2 cursos. Oferim ens els 2 cursos de Batxillerat les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. L’etapa està concertada per la Generalitat de Catalunya.
 • Basem el nostre model d’ensenyament en l’educació de qualitat i en la preparació dels nostres alumnes des dels valors per assolir un ple desenvolupament personal i social.


LES BASES DE L’APRENENTATGE


Preparem els alumnes perquè puguin accedir al món del treball o continuar els seus estudis amb garanties d’èxit, tant des del punt de vista acadèmic com de la maduresa personal i dels valors que associem amb el Valldaura.

 

PROJECTE


Apostem per una preparació específica per a les proves PAU amb alt percentatge d’aprovats, i per un projecte multilingüe (anglès) i preparació per als exàmens oficials de Cambridge (First Certificate) amb l’ajut d’un auxiliar de conversa nadiu.
Apostem per les noves metodologies d’aprenentatge (entorns digitals com Moodle), amb el suport de les noves tecnologies a l’aula (aules multimèdia).

 

EDUCACIÓ PERSONALITZADA


Ens distingim per un tracte proper que s’exemplifica en les tutories individualitzades, l’atenció pedagògica personalitzada, els tallers de formació i reforç, el Treball de Recerca tutoritzat o les xerrades d’orientació de diferents universitats o escoles de cicles formatius.

 

A MÉS A MÉS


Comptem amb laboratoris de Física i Química i de Biologia, aula de Tecnologia Industrial, aula d’informàtica multimèdia, biblioteca, sala de mitjans audiovisuals, gimnàs, vestidors...