Tradicionalment s'han considerat més importants les habilitats lingüístiques i matemàtiques, per sobre de qualsevol altre tipus d’habilitat. La teoria de les Intel·ligències Múltiples (Gardner, 1983) considera la intel·ligència com un conjunt de capacitats o habilitats cognitives que posseeix tot individu, en major o menor grau. Planteja 8 intel·ligències diferents, no estàtiques i, per tant, que es poden potenciar: la lingüística, la logicomatemàtica, la cinestèsicocorporal, la musical, la visuoespacial, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista.

Páginas