No tots els nostres alumnes aprenen les matèries de la mateixa manera, perquè els nostres alumnes presenten diferents talents, habilitats, experiències i interessos. A l’existir diverses intel·ligències, han d'utilitzar-se també estratègies educatives diferents i personalitzades per a potenciar les qualitats, segons el tipus d'intel·ligència que predomini en cada alumne.

Antigament, l'ensenyament es centrava exclusivament en la intel·ligència lingüística i matemàtica, deixant de banda la resta. Però el sistema educatiu ha evolucionat havent-se produït canvis metodològics amb l'objectiu de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Gràcies a la teoria de Howard Gardner (IIMM) sobre les Intel·ligències Múltiples, s'obre un nou ventall de possibilitats de desenvolupament i dinamització dins de l'aula, que resulta un gran salt qualitatiu en el model actual d'ensenyament.

En cada persona coexisteixen diferents tipus d'intel·ligència. Segons Gardner, la intel·ligència no és un conjunt unitari que agrupi diferents capacitats específiques, sinó que creï en múltiples intel·ligències interrelacionades.

1- Intel·ligència LINGÜÍSTICA:

És la capacitat d'emprar de manera eficaç les paraules, manipulant l'estructura del llenguatge, la fonètica i la seva semàntica. En definitiva, la capacitat que tenen els nostres alumnes per a parlar i escriure adequadament.

2- Intel·ligència LOGICOMATEMÀTICA:

És la capacitat d’emprar números, relacions i patrons lògics de manera eficaç, així com altres funcions i abstraccions d'aquest tipus.

3- Intel·ligència ESPACIAL O VISUAL:

És l'habilitat d'apreciar amb certesa la imatge visual i espacial, de representar-se gràficament les idees, i de sensibilitzar el color, la línia, la forma, la figura, l'espai i les seves interrelacions.

4- Intel·ligència MUSICAL:

És la capacitat de percebre, distingir, transformar i expressar el ritme, timbre i to dels sons musicals.

5- Intel·ligència CORPORAL:

És l'habilitat per a utilitzar el propi cos per expressar idees i sentiments, i les seves particularitats de coordinació, equilibri, destresa, força, flexibilitat i velocitat, així com propioceptives i tàctils.

6- Intel·ligència INTRAPERSONAL:

És l'habilitat de l’autoinstrospecció, i d'actuar conseqüentment sobre la base d'aquest coneixement, de tenir una autoimatge encertada, i capacitat d'autodisciplina, comprensió i amor propi.

7- Intel·ligència INTERPERSONAL:

És la capacitat d'entendre a altres persones, interactuar amb ells i mostrar empatia. Poder destriar, comprendre què li succeeix a una altra persona en determinat context i actuar de manera apropiada en relació amb els estats d'ànim, les conductes i els desitjos d'aquesta persona resulta d’una gran utilitat per a comunicar-nos efectivament en la nostra vida diària.

8- Intel·ligència NATURALISTA:

És la capacitat de distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient, objectes, animals o plantes. Tant de l'ambient urbà com suburbà o rural. La posseeixen un alt nivell la gent de camp, botànics, ecologistes i paisatgistes, entre altres.

 

 


 

Destacado: