Dades de l’escola

 


Administració, Infantil, ESO i Batxillerat

Santa Engràcia, 110
08016 Barcelona

 

Primària

Argullós, 117
08016 Barcelona

 

Dades de contacte

Tel. 93 359 13 95
Fax 93 276 01 83

www.cevalldaura.cat
www.twitter.com/EscolaValldaura

direccio_vall@edu.anamogas.org
administracio_vall@edu.anamogas.org
 

 

Oferta educativaL'Escola Valldaura és un centre educatiu d’iniciativa privada que pertany a la congregació de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor.

És un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Està adherit la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya (FECC).


Etapes que s’hi ofereixen:

 

Educació Infantil
(3 a 6 anys) 6 unitats
Horari: de 09:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.

 

Educació Primària
(6 a 12 anys) 12 unitats
Horari: de 09:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h.

 

Educació secundària obligatòria ESO
(12 a 16 anys) 8 unitats
Horari: de 08:00 a 14:30 h i de 15:00 a 17:00 h.
(segons cursos)

Possibilitat de començar a cursar el BATXILLERAT DUAL a partir de 2n d'ESO

 

Batxillerat
Ciències Socials i Humanitats
Ciències i Tecnologia

(6 a 18 anys) 4 unitats

Horari: de 08:00 a 14:30 h i de 15:00 a 17:00 h
(segons dia)

Posssibilitat de cursar BATXILLERAT DUAL
 

Proposta de Centre


 

• Educació en valors
La nostra acció educativa vol afavorir el desenvolupament de la persona a partir de l’educació en valors i crear consciència del compromís en la construcció d’un món humà, pacífic, just i solidari.
Fomentem en els alumnes una educació en valors que orienten la seva realització personal i consoliden la pròpia identitat, i que són desitjables per encarnar-los en la seva vida i en la societat.

 

• L’escola, un lloc de vivències cristianes
La nostra escola promou l’educació integral i presenta els valors cristians com a generadors d’actituds humanes.
Intensifiquem la formació cristiana dels alumnes a través de l’àrea de Religió Catòlica i de les activitats pastorals.

 

• Educació de qualitat
Entenem l’educació com un procés continu en el qual els alumnes desenvolupen totes les seves capacitats.
Oferim una educació de qualitat i garantim que els alumnes puguin seguir un procés de desenvolupament personal en un marc que afavoreixi el respecte i l’acceptació de la diversitat.
Fomentem processos formatius que faciliten l’atenció a la diversitat de situacions en què es troben els alumnes, és a dir, la diversitat de capacitats, interessos i motivacions, la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatges.

 

• Projectes d’innovació
Som una escola innovadora. Desenvolupem projectes com el d’Escola Multilingüe (per potenciar l’aprenentatge de l’anglès a través d’activitats transversals, o oferint matèries totalment o parcialment en anglès), apostem per les noves metodologies com l’Aprenentatge Cooperatiu o les Intel•ligències Múltiples, creiem en las sostenibilitat reimpulsant projectes com el de l’Agenda 21 escolar i mantenim l’aposta per les TIC a totes les etapes educatives.

 

• Els tutors i l’orientació dels alumnes
Els tutors i professors orienten els alumnes en la seva formació integral i els ajuden a descobrir totes les seves possibilitats.
La presència propera de l’educador és la màxima garantia de l’estil d’educació que volem transmetre. Per aquest motiu, intensifiquem les relacions entre els tutors i els alumnes, pares i professors.


• Família/Escola
Creiem que els pares són els primers i principals mestres dels seus fills i són imprescindibles per portar a terme el nostre Projecte Educatiu. La seva presència, participació i implicació és necessària. Així ho reflecteix la Carta de Compromís Educatiu.

 

• Una escola oberta a l’entorn
La nostra escola vol col•laborar en el reforçament de la identitat de Catalunya com a poble que té una cultura, una llengua i uns costums i tradicions propis.
Fem conèixer les diferents cultures presents en la nostra societat, tot motivant el respecte i la comprensió de la diversitat.
Ajudem els alumnes a preparar-se per participar activament en una societat en la qual conviuen cultures, religions, costums i estils de vida diversos, tots ells interdependents.

 

• Formació permanent
Valorem i duem a terme la formació permanent de tots els professors i altres membres de la comunitat educativa, tant pel que fa als temes socials, com als psicopedagògics i tecnològics.

 

Política de QualitatLa política de Qualitat de l’Escola Valldaura s'orienta cap a l'assoliment d'un canvi cultural en la gestió dels diferents processos estratègics, operatius i de suport de les diferents activitats de l’escola, per tal d'aconseguir la seva ordenació i simplificació, una alta satisfacció dels clients interns, externs i proveïdors, i una clara intenció de millora contínua.

 

La direcció de l’Escola es compromet a:

• Donar suport a totes les persones implicades en la implantació del sistema de gestió, per aconseguir una posició de lideratge i de prestigi en l’àmbit educatiu.
• Definir una visió que es desplega a través de la redacció d'una estratègia i es concreta a través de la planificació d'uns objectius.
• Revisar constantment el sistema amb una sèrie de reunions de revisió i seguiment, per tal d'anar-lo adaptant a les necessitats del client i a la pròpia filosofia de millora contínua, així com a realitzar auditories internes i externes.
• Que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents.
• Que la política de qualitat, missió, visió i estratègia sigui coneguda per totes les persones de l’Escola.
• Vetllar per l’existència d’un clima laboral favorable, per desenvolupar les accions i els processos amb rigor i professionalitat.

 

EstratègiaLa nostra estratègia es concreta en el Pla Estratègic de Centre (PLEC) fonamentat en el Pla Estratègic Institucional (PLEIN2020), els objectius del qual són els següents:

 

ALUMNES

1. Desenvolupar plenament les competències i assolir bons resultats acadèmics
2. Aconseguir una òptima atenció individualitzada dels alumnes
3. Augmentar contínuament el compromís social, cristià i franciscà dels alumnes

 

FAMÍLIES

1. Conèixer i satisfer contínuament les necessitats i expectatives de les famílies

 

ENTORN

1. Ser referència en el nostre entorn directe
2. Mantenir i transmetre una imatge de clima harmoniós en els centres
3. Potenciar les relacions externes dels centres amb organitzacions de l’entorn

 

CENTRE

1. Ser excel•lents com a centres gestionats amb qualitat, eficiència i agilitat
2. Ser centres creatius i innovadors
3. Ser centres sostenibles

 

EQUIP

1. Consolidar el sentit de pertinença i implicació
2. Desenvolupar al màxim les competències estratègiques
3. Garantir el treball cohesionat dels equips i la col•laboració
4. Assegurar el clima laboral òptim en els centres

 

Informació general


Normativa de l’escola
Cada una de les etapes de l’escola revisa i renova les seves normes de convivència, que es donen a conèixer a alumnes i famílies a inici de curs. Estan sempre basades en la confiança i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa (direcció, professors, personal d’administració i serveis i alumnes).

 

• Comunicació família/escola
L’agenda és el mitjà de comunicació ordinari de l’escola amb les famílies. És obligació de tot alumne dur-la i fer-ne un ús correcte, mantenint-la neta. En cas contrari, caldrà comprar- ne una altra. L’agenda ha d’estar, en tot moment, a disposició tant dels professors com de les famílies.
Altres mitjans per comunicar-se amb l’escola o informar-se de les activitats que s’hi realitzen són: el Portal de Comunicacions amb les famílies, el nostre web cevalldaura.cat, el compte de twitter @EscolaValldaura i el correu electrònic corporatiu de mestres i professors.

 

• Absència de l’escola en horari lectiu
Amb el permís de les famílies, i amb el vistiplau de tutors, caps d’estudi o director, i per causa justificable, els alumnes podran absentar-se de l’escola.
En cas d’indisposició d’un alumne, s’avisarà les famílies per tal que vinguin a recollir-lo.

 

• Puntualitat a les classes
Pel bon funcionament de l’escola, i per respecte als professors i companys, és necessari arribar amb puntualitat al centre. En cas de retard o absència, cal portar un justificant.

 

• Reunions i entrevistes amb els pares dels alumnes
Les primeres reunions amb les famílies se celebren als mesos de setembre i octubre. En aquestes reunions s’exposen les línies generals del curs i els objectius que es volen assolir. Se n’envia convocatòria. Durant l’any se celebren altres reunions per informar d’aspectes puntuals dels cursos.
Al final de cada etapa es realitza una reunió informativa al voltant de les característiques de l’etapa següent.

 

• Seguiment del rendiment escolar dels alumnes
A més de les reunions i entrevistes personals amb els tutors i professors, les famílies reben informació sobre el rendiment escolar dels seus fills mitjançant informes o fulls de qualificació trimestrals (excepte a Ed. Infantil, en què es lliura un informe al final del primer trimestre i un altre a l’acabament del curs).

 

• Sortides culturals i excursions
Tant les sortides de caràcter formatiu o cultural com les lúdiques es consideren obligatòries per a tots els alumnes, ja que afavoreixen la sociabilitat i la companyonia i són un excel•lent mitjà perquè els professors coneguin altres aspectes dels propis alumnes.
Les famílies signen a principi de curs l’autorització per a aquestes activitats.
Els alumnes de P5 d’Educació Infantil i els de 2n i 4t d’Educació Primària gaudiran de colònies escolars. Els alumnes de 6è d’Educació Primària faran una estada a la neu. La resta de cursos mantindran les activitats que es venien realitzant.

 

• Horari d’esbarjo
La mitja hora diària d’esbarjo es realitza al matí en horaris diferents segons les necessitats dels cursos. Els alumnes de segon cicle d’ESO i Batxillerat surten de l’escola a l’hora de l’esbarjo, prèvia autorització de les famílies.

 

• Bata i vestit esportiu
La bata és obligatòria a Ed. Infantil i Ed. Primària. A totes les etapes, el vestit esportiu de l’escola (xandall, pantalons curts i samarreta) és obligatori a les classes d’Educació Física i en les activitats esportives en què es representi a l’escola. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne/a.

 

• Manera de vestir
Cal vetllar per la correcció en la manera de vestir per tal que sigui adequada a l’ambient escolar i als valors que promou el centre.

 

• Administració de medicaments
L’escola no administrarà cap medicament. Els alumnes d’Ed. Infantil i Ed. Primària que portin medicaments a l’escola, hauran de tenir l’autorització de les famílies per escrit i la prescripció mèdica.

 

• La vacunació dels alumnes
La realitzen a l’escola els serveis mèdics dels CAPS en què delega l’Agència de Salut Pública de Barcelona, tot tenint en compte la normativa vigent.

 

• Biblioteca escolar
L’escola disposa de biblioteca. L’horari és de 17:00 a 18:15 h els dimarts, dimecres i dijous.

 

• Activitats complementàries
Amb l’objectiu de complementar la formació dels alumnes, l’escola organitza una sèrie d’activitats complementàries dins l’horari dels alumnes. No són exigides pel currículum establert ni contemplades al Concert Educatiu, i, per tant, són finançades amb les aportacions de les famílies.
 

Compta amb mi


Curs 2020-2021


El curs passat el missatge que trobàvem en els passadissos, a les aules, a les carpetes i agendes era “Escolta dins teu”. Al llarg dels mesos, els que formem la Comunitat Educativa, vam anar fent camí, treballant-lo i potenciant-lo entre els entrellats del dia a dia.

Enguany, per aquest curs, acollim el valor de la Fraternitat que fem nostre amb el lema “Compta amb mi”.

Moltes oportunitats se’ns presentaran al llarg dels mesos per anar-lo assolint; Com a membres d'una comunitat educativa que segueix l'espiritualitat franciscana ens comprometem a educar els nostres alumnes en el comportament fratern, tal com queda recollit en la nostra Proposta Educativa on s'afirma que a les nostres escoles ha de regnar un estil de convivència que aspira a unes relacions fraternes basades en el respecte, l'empatia, l'acollida i la senzillesa.

Com diu Josep Ramoneda, filòsof i escriptor “ Tots formem part d’una gran família” .

Famílies, docents i alumnes, uns al costat dels altres, omplirem de convivència, de treball, d’il·lusions, d’esforços, i d’alegries la cistella del curs, tot esbrinant en cada moment com podem viure per sentir-nos mes satisfets amb nosaltres mateixos, Durant aquest curs, defensarem el fet de que tots formem part d’una mateixa gran família, la fraternitat com a sentiment de germandat universal.

 

Bon curs 2020-2021

Català