Anomenem qualitat al “conjunt de característiques d’un producte o servei que satisfan les necessitats dels clients i fan satisfactori el producte”. Això implica dissenyar i implementar un sistema de gestió de la qualitat i portar a terme un mecanisme de millora continuada.
Al nostre centre hem treballat des de fa uns anys per a implantar un nou model de gestió, basat en la norma ISO 9001, que cerqui la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament, i finalment, l'any 2017 l'Escola Valldaura ha obtingut la Certificació ISO 9001:2015 que ens acredita la qualitat de gestió del centre.

 

A partir d’aquí, cada any s’ha de renovar el segell de Qualitat mitjançant auditories internes i externes per garantir el bon manteniment del nostre sistema de gestió de Qualitat.
Per aconseguir-ho, comptem amb un Equip de Qualitat format per membres de l'equip docent que coordina les tasques implicades en el procés d'implantació i control del sistema de qualitat d'acord als requisits de la norma, també tenim el compromís ferm de la Direcció del centre i de tot l'Equip Directiu, i l'esforç i participació de tot l'equip docent i PAS. A més, hem rebut el suport i assessorament de la FECC (Federació d'Escoles Cristianes) i de l'Equip de Titularitat de la Congregació.
Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat ajuda a millorar la gestió i l’eficiència de l’organització, i a establir mecanismes de control sobre totes les activitats que es desenvolupen al Centre. Portar a terme la millora continuada implica aplicar la següent estratègia de treball:

Planificar: programem les diferents activitats que es duen a terme en el centre fixant-nos uns objectius a assolir. Aquesta planificació es documenta i està disponible per ser consultada en tot moment.
Desenvolupar: realitzem l'activitat seguint la planificació que s'havia programat i registrem el seu desenvolupament


Comprovar: ens assegurem que l’activitat s’ha dut a terme tal com l’havíem planificat i registrem les possibles desviacions.
Actuar: definim i apliquem millores al nostre procés per tal de corregir aquells aspectes que no s’adeqüen a la nostra organització.

Qualitat, eficiència i agilitat són els tres principis que regeixen la gestió de qualitat en els nostre Centre i d'aquesta manera garantirem la sostenibilitat de la nostra Missió.


Certificat l’any 2017 Qualitat ISO 9001:2015
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.S.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

L'abast del sistema de gestió de la qualitat inclou tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Com a Escola, la política de Qualitat s'orienta cap a l'assoliment d'un canvi cultural en la gestió dels diferents processos estratègics, operatius i de suport de les diferents activitats de l’escola, per tal d'aconseguir la seva ordenació i simplificació, una alta satisfacció dels clients interns, externs i proveïdors, i una clara intenció de millora contínua. D'acord amb les línies estratègiques en què s'estructura el PLEIN institucional, definim els següents grups d'interès que afecten al nostre sistema de gestió: 

           - Alumnes                                    - Equip

           - Famílies                                    - Fundació Franciscanas Ana Mogas

           - Entorn                                       - Proveïdors

           - Centre                                       - Administració educativa

 

La direcció de l’Escola es compromet a:

  • Donar suport a totes les persones implicades en la implantació del sistema de gestió, per aconseguir una posició de lideratge i de prestigi en l’àmbit educatiu.
  • Definir una visió que es desplega a través de la redacció d'una estratègia i es concreta a través de la planificació d'uns objectius.
  • Revisar constantment el sistema amb una sèrie de reunions de revisió i seguiment, per tal d’anar-lo adaptant a les necessitats del client i a la pròpia filosofia de millora contínua, així com a realitzar auditories internes. 
  • Assegurar que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents.
  • Assegurar que la política de qualitat, missió, visió i estrategia, sigui coneguda per totes les persones de l’Escola.
  • Vetllar per l’existència d’un clima laboral favorable, per desenvolupar les accions i els processos amb rigor i professionalitat. 

Català