Anomenem qualitat al “conjunt de característiques d’un producte o servei que satisfan les necessitats dels clients i fan satisfactori el producte”. Això implica dissenyar i implementar un sistema de gestió de la qualitat i portar a terme un mecanisme de millora continuada.
Al nostre centre hem treballat des de fa uns anys per a implantar un nou model de gestió, basat en la norma ISO 9001, que cerqui la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament, i finalment, l'any 2017 l'Escola Valldaura ha obtingut la Certificació ISO 9001:2015 que ens acredita la qualitat de gestió del centre.

 

A partir d’aquí, cada any s’ha de renovar el segell de Qualitat mitjançant auditories internes i externes per garantir el bon manteniment del nostre sistema de gestió de Qualitat.
Per aconseguir-ho, comptem amb un Equip de Qualitat format per membres de l'equip docent que coordina les tasques implicades en el procés d'implantació i control del sistema de qualitat d'acord als requisits de la norma, també tenim el compromís ferm de la Direcció del centre i de tot l'Equip Directiu, i l'esforç i participació de tot l'equip docent i PAS. A més, hem rebut el suport i assessorament de la FECC (Federació d'Escoles Cristianes) i de l'Equip de Titularitat de la Congregació.
Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat ajuda a millorar la gestió i l’eficiència de l’organització, i a establir mecanismes de control sobre totes les activitats que es desenvolupen al Centre. Portar a terme la millora continuada implica aplicar la següent estratègia de treball:

Planificar: programem les diferents activitats que es duen a terme en el centre fixant-nos uns objectius a assolir. Aquesta planificació es documenta i està disponible per ser consultada en tot moment.
Desenvolupar: realitzem l'activitat seguint la planificació que s'havia programat i registrem el seu desenvolupament


Comprovar: ens assegurem que l’activitat s’ha dut a terme tal com l’havíem planificat i registrem les possibles desviacions.
Actuar: definim i apliquem millores al nostre procés per tal de corregir aquells aspectes que no s’adeqüen a la nostra organització.

Qualitat, eficiència i agilitat són els tres principis que regeixen la gestió de qualitat en els nostre Centre i d'aquesta manera garantirem la sostenibilitat de la nostra Missió.


Certificat l’any 2017 Qualitat ISO 9001:2015
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.S.

 

Català