Els canvis en la legislació educativa i el dinamisme de l'Entitat Titular de les nostres escoles, fan necessària l'actualització dels documents, que es troben a la base de l'organització i el funcionament dels Centres, per a garantir que la nostra intervenció educatiu-pastoral es realitzi conforme a les opcions de la Proposta Educativa (Caràctier Pròpi) i del PEE (Projecte Educatiu Evangelitzador).                                                                                                                                                          

 

Per una altra banda, la implementació de la totalitat dels Centres de la Provincia del Pla de gestió, basat en el model EFQM d'Excel·lència, requereix que el RRI/NOFC (Reglament de Règim Intern / Normes d'Organització i Funcionament de Centre) estigui alineat amb la resta de Document Institucionals, tant en la seva estructura, com en el seu contingut.

En l'elaboració del RRI/NOFC s'ha tingut en compte la legislació vigent d'àmbit nacional i de cadascuna de les Comunitats Autònomes en les que existeixen centres de la Província Ibèrica.


Català

L'acció escolar ha de ser considerada com una continuació i complement de la família. Les relacions de l'Escola són fonamentalment per assegurar la unitat de la tasca educativa i contribuir amb aportacions a la seva eficàcia. Ha de realitzar-se per camins adequats i progressius des dels Professors, Tutors, Coordinadors de Cicle i/o d'Etapa, Directors Pedagògics i Directora General per a coordinar una acció més eficaç. La direcció del centre i el Claustre de professors estem oberts al diàleg i a rebre a tots els que ho desitges.


Entrevista Família-Escola


Al llarg del curs els professors enviaran comunicats per escrit a través de l'agenda als pares dels alumnes quan desitgin entrevista amb ells. Així mateix, els pares, quan ho creguin oportú, demanaran per escrit també a través de l'agenda, entrevista al tutor o professor corresponent.

La consulta o entrevista a la resta d'organismes unipersonals de l'organització (directors pedagògics, coordinadors de cicle i/o etapa, orientadores) es realitzaran en els horaris que es proposen per a això previa cita a través de la Consergeria del Centre. 

Activitats extraescolars


L'escola té establertes diferents activitats extraescolars a través d'empreses col·laboradores. Amb això es pretén ampliar les possibilitats de formació dels alumnes. Cada curs serà informat detalladament sobre l'oferta que es proposa per al present curs escolar.

Comunicació amb la família

Els avisos, normes, convocatòries a reunions, i en general tot el relacionat amb la vida acadèmica ordinària, és comunicat a les famílies mitjançant circulars o l'agenda de l'alumne. 
L'Escola agraeix una acollida favorable i una atenta lectura, així com una resposta de les mateixies quan es requereixi.
A través de la Plataforma Educativa la comunicació amb les famílies és diària a través de la Xarxa Intranet o consulta telefònica. Per a això, cada família i alumne disposa d'un codi que podrà ser sol·licitat a la seva incorporació al Centre.
 

La col·laboració de l'alumne amb tota la acció escolar és la major garantia d'èxit en l'assoliment d'aquell objectiu comú que tenim família i escola en la seva formació com a persona.

El bé general de tots els alumnes i el compromís adquirit de vetllar per la seva educació i per el bon ambient de l'Escola, s'ha d'anteposar al bé individual de cadascú. Per a això, una actitud positiva d'integració i identificació amb el Centre al que es pertany, ha de manisfestar-se a través de:

 • Una acceptació de les normes incluides en el Pla de Convivència.
 • El respecte i delicadesa de tracte amb els seus professors, companys i personal no docent.
 • La consideració de professors, tutors, directors i personal no docent de l'Escola, com a prolongació de la seva pròpia família, disposats en tot moment a ajudar-los en la formació de la seva personalitat.
 • El treball personal conforme a les directrius que donen els seus professors.
 • La participació activa en totes les activitats que constitueixen la Vida del Centre.
 • Les faltes d'assistència han de ser justificades a través de l'agenda escolar quan l'alumne es reincorpori novament a l'aula.
 • Si l'alumne ha de sortir de l'escola fora de l'horari marcat, haurà de portar una nota a l'agenda i mostrar-la al seu tutor/a corresponent que serà qui autoritzi la sortida.
 • Les sol·licituds d'exenció d'Educació Física hauran de ser acompanyades del respectiu certificat mèdic, en el que s'indicarà el motiu de l'absència.
 • En cas d'accident (caigudes, cops...) el centre avisarà als pares, que es faran càrrec de l'alumne i el portaran al centre sanitari corresponent, d'acord amb l'assegurança escolar.
 • No s'admetrà cap tipus de medicament als alumnes per part dels professors ni personal del centre, exceptuant aquells que vinguin acompanyants d'un informe mèdic del que haurà d'haver constància al Centre.
 • Els alumnes que per negligències o mala intenció deteriorin el material d'ús comú seran sancionar amb el pagament dels desperfectes causats.
 • Els alumnes hauran dacudir al centre corectament uniformats. Està prohibit l'ús de complements aliens a ell.
 • Els alumnes no podran exhibir el mòbil o qualsevol aparell electrònic dins l'espai escolar.