The students in the school who are currently in their last year of the Dual Program tell us what they do and what they learn!

The Dual program has been running at the Valldaura school for about three years, and from the very beginning it was well received. We currently have students in different ESO and Batxillerat courses that are part of it, and this same year the students in this video are graduating.

Els alumnes de l’escola que estan a l’últim curs del Programa Dual ens expliquen què fan i allò que hi aprenen!

El programa Dual es fa a l’escola Valldaura des de fa uns tres anys, i des del primer moment ja va tenir una bona acceptació. Actualment tenim alumnes a diferents cursos de l’ESO i Batxillerat que en formen part, i aquest mateix curs els alumnes d’aquest vídeo s’hi graduen.